Община София инфо

Община София

 

Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област.
Столичната община обхваща 38 населени места, от които 4 града: София, Банкя, Бухово и Нови Искър и 34 села.

Столичната община е юридическо лице със своя собственост - публична и частна, и свой бюджет. Органите на управлението на общината - Столичния общински съвет и Кмета се избират от гражданите на Столична община с мандат от 4 години.

Органите на управлението определят и осъществяват своята политика за изграждането и развитието на общината, решават проблеми от местен характер свързани с икономиката, опазване на околната среда, здравеопазването, социалната, образователната, културната, комунално-битовата дейност, териториалното устройство, разпореждане и управление на общинската собственост, безопасността на движението и обществения ред и др.

Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, специализирани в отделни области. В момента действат 13 постоянни комисии.

Столичният общински съвет при необходимост може да създава и специализирани органи. За реализацията на общинската програма за преобразуване и приватизация на общинските предприятия е създадена Столична общинска агенция за приватизация.

Кметът на общината като изпълнителен орган ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, отговаря за спазването на обществения ред, за изпълнението на бюджета, на дългосрочни програми и има други специфични функции. Общинската администрация е структурирана по функционални и отраслови управления и отдели, ръководени по направления от избрани от Столичния общински съвет по предложение на кмета, зам.- кметове.

София е разделена на 24 района. Кметовете на райони решават въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др.

 

Контакти с кабинети на заместник-кметовете на Столична община

заместник-кмет по направление "Законност, координация и контрол" Ралица Стоянова 02/9377363
секретар на Столична община и ръководител на направление "Общинска администрация" Светозар Ерменков 02/9377302
заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност" Дончо Барбалов 02/9377229
заместник-кмет по направление "Инвестиции и строителство" Ирина Савина 02/9377206
заместник-кмет по направление "Транспорт и транспортни комуникации" Евгени Крусев 02/9377240
заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване" Йоана Христова 02/9377351
заместник-кмет по направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" Албена Атанасова 02/9377214
врид заместник-кмет по направление "Столично общинско здравеопазване" Дончо Барбалов 02/9041441
заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" доц. д-р Тодор Чобанов 02/9377466
главен архитект на гр. София и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство" арх. Здравко Здравков 02/9238310

 

www.sofia.bg