Пазари Запад ЕАД

"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД е търговско дружество, чийто едноличен собственик е Столична община.

Търговското дружество възниква в резултат на политиката на Столичния общински съвет за окрупняване на дружествата стопанисващи общински пазари. То е регистрирано с Решение №8 от 25.05.2005 г. на СГС за вливането на “ПАЗАРИ ТЕМЕНУГА” ЕАД и “ПАЗАРИ КРАСНА ПОЛЯНА” ЕАД в “ПАЗАРИ ЛЮЛИН” ЕАД без ликвидация и последващо преименуване на “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД. Цялото имущество на вливащите се дружества преминава в “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД при условията на универсално правоприемство.

Предмет на дейност: Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения ( терени, обекти и маси за сергийна търговия) и всяка друга дейност, която не е забраена със закон.

Дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Съвет на директорите:

Галина Бежанска - Изпълнителен Директор

Диляна Иванова - Председател на съвета на директорите

Стилиян Георгиев - Зам-Председател на съвета на директорите

Дружеството отдава под наем стопанисваните от него търговски площи и обекти
по реда на Наредба за пазарите на територията на Столична община.

Контакти:

Адрес: гр. София, п.к. 1408, Район Триадица, ж.к.Иван Вазов, ул.Петко Каравелов №5, ет.2 Телефон(и): 02 49 49 888 e-mail: office@pazari-zapad.bg web site: http://www.pazari-zapad.com