Пазари Север ЕАД

„Пазари Север” ЕАД е търговско дружество, регистрирано съгласно нормите на Търговския Закон. Капиталът на дружеството е 100% собственост на Столична Община. Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, който се назначава по решение на Столичен Общински Съвет.

През 2006 г. дружеството, с предишно наименование „Пазари Оборище” ЕАД пое активите и пасивите на „Пазари Младост” ЕАД и „Пазари Невен” ЕАД, които дружества са прекратени без ликвидация чрез вписването им в „Пазари Оборище” ЕАД.
Броят на стопанисваните от нас площадки определя и начина ни на работа, който изисква постоянна комуникация между служителите, както и ежедневното обикаляне за такси, които се събират на място.

През 2006 – 2007 г. се ремонтира голяма част от материално – техническата база. Изготвиха се идейни проекти за реконструкция на пазари „ Герена”, „Толстой”, „Подуяне”.

Новата структура и система за счетоводство заработи на 100% през декември 2006 г.

Контакти:

Адрес: София 1517, ж.к."Суха река", бл.18 Телефон(и): +359 2 945 01 43 e-mail: office@pazarisever.bg web site: http://pazarisever.bg