Софинвест ЕООД

“Софинвест” ЕООД е правоприемник на бившата Главна дирекция за изграждане на София (ГДИС) създадена през 50-те години на миналия век, с цел възстановяване на гр.София, изграждане на инженерната и социална инфраструктура на Столицата и общинско жилищно строителство.

Общинска фирма “Софинвест” е регистрирана през 1989 год. с фирмено дело № 484 при СГС, чрез преобразуване на бившата Главна дирекция за изграждане на София (ГДИС). С Решение № 6/97 г. на СГС е преобразувана в търговско дружество “Софинвест” ЕООД. След изменение на нормативната уредба е извършена промяна предмета на дейност с Решение № 11/99 г. на СГС за извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството.

Управление и представителство

Софинвест” ЕООД е дружество със 100% общинска собственост на Столична община, ръководено от управителя – инж. Чавдар Найденов Гигов.
В дружеството е внедрена система на организация на работата в съответствие с изискванията на международните стандарти:
ISO  14001:2004  и  ISO 9001:2008

Управленска структура на фирмата:

Съставена е от направления:
“Високо строителство и ремонти”,
„Транспортна и инженерна инфраструктура и съоръжения”,
“Софинвестконсулт”,
"Звено стопанска дейност и ЗБУТ"
“Звено Европейска интеграция, обществени поръчки, оферти и международни отношения”
"Звено прозводствено техническа дейност " и
“Баланс земни маси”.

Контакти:

Адрес: гр. София - 1000, район “Оборище”, ул.“Париж” № 3 Телефон(и): 02 9810262, 02 9882873 e-mail: info@sofinvest.org web site: http://sofinvest.org/